รางวัลความภาคภูมิใจ 2563 - 2565

ทุนพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

 

 

คว้า  4 รางวัล การประกวดคลิปสั้น สพฐ.  
โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา "ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้ันฐาน" ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของพอส่ำนี่  นายจีระศักดิ์  สาธิวัน   
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภัยใกล้ชิด       
 ด.ญ.ละอองดาว  ขาวพล   ม.3/2
 ด.ญ.สุชานันท์ สุนทะโร     ม.3/3
 ด.ญ.รพีพรรณ  แก้วกาหลง ม.3/4
 ด.ญ.จิราภา   พลนันท์      ม.3/4
 ด.ช.ชลสิทธิ์  ช่างปัน        ม.3/4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 โควิดติดจรวด ด.ช.ภูวนาถ  จันทะภูบาล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ภูมิคุ้มกันยาเสพติด นายวันเฉลิม  สุดถนอม
 
                           
    นายสรวิชญ์  คำมะปะนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปสั้น วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
ณ หอประชุมเล็กกระทรวงวัฒนธรรม ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์"
 
                               https://www.facebook.com/penthailand.org/videos/283145422947908
                                         แสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองโซพิทย์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
                            คว้ารางวัลชนะเลิศ  และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันกีฬาสถาปนา จังหวัดบึงกาฬ
          
   
        
                        รางวัลชนะเลศ  การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นประชาชนทั่วไป ภายในจังหวัดบึงกาฬ
                             นายสถาพร   สุ่มมาตร   และ นายปฏิภาณ  อัตฤทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
   
   

 


 

ผลงานนักเรียน 2562

  การแข่งขันอัจฉริยภาพ คิดเลขเร็ว เอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ดเกม 23 สิงหาคม 2562

 ภาษาอังกฤษ ควบคุมโดย ครูกฤษณา  อุตมะ และ ครูอรุณี   วิชาทิตย์ 

คณิตศาสตร์       ควบคุมโดย ครูกฤษดา   ศักดิ์สิทธิการ และ   ครูประภาภรณ์  วรรวิชิต  

 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วศรีนวม รางวัลชนะเลิศ อัจฉริยภาพ ม.ต้น (ภาพซ็าย)

 

 

นางสาวจตุพร ฮาบละคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 A-Math ม.ปลาย (ภาพขวา)

   

 การแข่งขันคำคม GE TRIPLE GAMES 2019

ผลการแข่งขันคำคม GE TRIPLE GAME 2019
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จ. อุดรธานี
ฝึกสอนโดย  ครูสุจิตตรา จันทะบาล และ ครูนิพัตรภรณ์ ผ่านชมพู

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ด.ญ น้ำฝน แสนชัย และ ด.ญ พัชรดา. เทพวรรณ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

1. น.ส.รัชนีกร. ทุ่งมล และ 2. น.ส. จุฬารัตน์. วงษ์ดี

                           

  

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
          นางสาวอักษราภัค  รักชาติ  ม.4/1
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน  10 จังหวัด
                      ผ่านการคัดเลือก 14 คน